Ryobi 4 oz. Tripoli Buffing Compound Tube (Type ''D'')